บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

เป้าประสงค์

ประชากรในวัยเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพการเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

อชฺเชว กิจฺจตปฺปํ

 “ .ควรรีบทำความเพียรในวันนี้ .”

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืช เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่เราภาคภูมิใจ

กีฬา

บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมเกี่ยวกับกีฬา

ศิลปวัฒนธรรม

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมบ้านใหม่เจริญผล

การแสดงละคร

การแสดงและรณรงค์ต่างๆ

ผู้บริหารบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

จำนวน

อาจารย์
19
กรรมการ
15
นักเรียน
299
ห้องเรียน
12

ผลงานดีเด่น

ความภูมิใจด้านกีฬา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ( เหรียญเงิน )

ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในรายการ ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2018

ความภูมิใจด้านกีฬา

 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
 งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ ของ นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖8

ความภูมิใจด้านทักษะ

นักเรียนที่ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 คน
น.ส.จันทรวิมล อินทพงษ
น.ส.รุ้งกมล ไกรตระโม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 คน
นายกฤษณพงศ์ พวงมะลิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 คน
นายธนพล จันทร์อิ่ม
นายณัฐพล หนองหลวง
นายสุทรรศน์  รอดเป้า

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 1 คน
น.ส.สาวินี พรหมหิต

นักเรียนที่ศึกษาต่อ

Gallery

เกี่ยวกับ บ.จ.พ.

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  มีเนื้อที่  ๓๖ ไร่  ๓ งาน ๕๐ ตารางวา
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เขตพื้นที่บริการ คือ ตำบลศรีคีรีมาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดภาคเรียนประจำปี 2562

      วันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕๖2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ในวันและเวลาราชการ   โทรศัพท์  ๐๕๕-๙๑๒๕๓๒

ดูทั้งหมด