ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดภาคเรียนประจำปี 2562

      วันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕๖2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ในวันและเวลาราชการ   โทรศัพท์  ๐๕๕-๙๑๒๕๓๒

Have something to add?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *