โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

๑ กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดภาคเรียนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนให้ความร่วมมือปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดด้วยการส่งบุตร-หลานหน้าบริเวณโรงเรียน รับการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing in New Normal)

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ โดยคณะกรรมการสภานักเรียนนำตัวแทนนักเรียนจำนวน 101 คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นสองรอบ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ : ข่าว/ภาพ นางสาวปรัศนีย์ ม่วงจันทร์ : ภาพ

กิจกรรมเปิดใจ สร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดใจ สร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ได้ทำความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน ทำความรู้จักคุณครู สถานที่และห้องเรียน เพื่อเป็นการปรับสภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการเรียนการสอน เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนใหม่ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ในวิถี New Normal นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ : ข่าว/ภาพ นางสาวปรัศนีย์ ม่วงจันทร์ : ภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวิถี New Normal ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวิถี New Normal ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการแบ่งการประชุมออกเป็นสองวันเพื่อลดความแออัด ซึ่งนายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามมาตรการการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกันกำกับดูแลสุขภาวะของนักเรียนและคนรอบข้างจนกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติ นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ : ข่าว/ภาพ นางสาวปรัศนีย์ ม่วงจันทร์ : ภาพ

โครงการสุขภาพสามัคคี ชีวิตนี้ปลอดยา(เสพติด)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ จัดโครงการสุขภาพสามัคคี ชีวิตนี้ปลอดยา(เสพติด) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานศึกษาสีขาวและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ถึงโทษ พิษภัยจากยาเสพติด มีสุขภาพที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ข่าว : นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ ภาพข่าว : น.ส.ปรัศนีย์ม่วงจันทร์/นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนงานบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนงานบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) สำหรับสถานศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลคีรีมาศและสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศเป็นผู้มอบความรู้ในครั้งนี้ ข่าว/ภาพข่าว : นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ร่วมกับ บริษัทโชคชัยมอเตอร์จำกัด สาขาสวรรคโลก จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ให้ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คน ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ข่าว : นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ ภาพข่าว : น.ส.ปรัศนีย์ ม่วงจันทร์

กิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน 8 สิงหาคม ณ ห้องประชุมหางนกยูงและหอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นสมาชิกชาติอาเซียน โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ตามฐาน 5 ฐานประกอบด้วย Conversation Greeting, Guess, Food, ศิลปวัฒนธรรม, กีฬาและการละเล่น ข่าว : นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ ภาพข่าว : น.ส.ปรัศนีย์ ม่วงจันทร์/นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์

กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นำโดยนายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นำข้าราชการครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ คือทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและ มีจิตสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมหางนกยูงโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ข่าว : นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ ภาพข่าว : น.ส.ปรัศนีย์ ม่วงจันทร์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณแม่ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ข่าว : นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ ภาพข่าว : น.ส.ปรัศนีย์ ม่วงจันทร์