กิจกรรม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

๑ กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดภาคเรียนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนให้ความร่วมมือปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดด้วยการส่งบุตร-หลานหน้าบริเวณโรงเรียน รับการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing in New ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ โดยคณะกรรมการสภานักเรียนนำตัวแทนนักเรียนจำนวน 101 คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นสองรอบ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ : ข่าว/ภาพ นางสาวปรัศนีย์ ม่วงจันทร์ : ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดใจ สร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดใจ สร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ได้ทำความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน ทำความรู้จักคุณครู สถานที่และห้องเรียน เพื่อเป็นการปรับสภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการเรียนการสอน เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนใหม่ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ในวิถี New Normal นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ : ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวิถี New Normal ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวิถี New Normal ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการแบ่งการประชุมออกเป็นสองวันเพื่อลดความแออัด ซึ่งนายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามมาตรการการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกันกำกับดูแลสุขภาวะของนักเรียนและคนรอบข้างจนกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติ นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ : ข่าว/ภาพ นางสาวปรัศนีย์ ม่วงจันทร์ : ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...