ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  ที่ตั้ง  หมู่ ๙ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เบอร์โทรศัพท์ 055- 91 2531 โทรสาร 055- 91 2531
e-mail: bjp2539school@gmail.com เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  มีเนื้อที่  ๓๖ ไร่  ๓ งาน ๕๐ ตารางวา
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เขตพื้นที่บริการ คือ ตำบลศรีคีรีมาศ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา                   ประจำตำบล  สายสามัญ (สหศึกษา) โดยเป็นสาขาของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากวัดใหม่เจริญผลให้ใช้อาคารพระปริยัติธรรมของวัดเป็นที่จัดการเรียนการสอน รวมเวลาทั้งสิ้น  ๓ ปีการศึกษา (ปี   ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙)   ซึ่งในระยะแรกมีนักเรียนเพียง  ๒๔  คน  ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙   กระทรวงศึกษาได้ประกาศยกฐานะเป็นโรงเรียน  และได้ย้ายไปจัดตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติของ   กรมป่าไม้  มีเนื้อที่ ๓๖ ไร่  ๓ งาน ๕๐ ตารางวา โดยมีบุคคลสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน                               ๒  ท่าน คือ

๑. นายณรงค์      กิจสนาโยธิน   (ผู้อำนวยการคนแรก)

๒. พระครูพิทักษ์วราทร (วิสูตร   อปฺปฎิภโย)  เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล (ไตรธรรมรัตนวิสูตร)

 

และในปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  ๒  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๔๐  คน ปัจจุบันมี นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

แผนผังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

๒.  ข้อมูลผู้บริหาร

      ๒.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน             ชื่อ – สกุล    นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์  โทรศัพท์ ๐๘-1772-2112  e-mail : kritsanalawan@hotmail.com     Facebook:  นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๖ พฤษภาคม 25๖๑  จนถึงปัจจุบัน

       ๒.๒  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   –

 

            1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

๑) จำนวนบุคลากร

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อื่น ๆ
ปีการศึกษา 2๕๖1 1 1๘ 1 3

ครูประจำการ (ณ วันที่ 25  มีนาคม ๒๕๖๑)

 

ครูประจำการ

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิแต่งตั้ง วิชา เอก วุฒิพัฒนา สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
1 นางสาวนาตยา  คำน้อย ๕3 ๓1 คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย กศม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย

ม.2,ม.4,ม.6

4ครั้ง/         46ชั่วโมง

 

2 นางญาดา  แก้วนอก ๕1 ๒5 คศ. 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา

ม.๒, ม.5, ม.6

3ครั้ง/    34ชั่วโมง

 

3 นางสาวโสภา  ผิวศรี ๔7 ๒3 คศ. 3 ค.บ. คหกรรม คหกรรม

ม.๑, ม.๔ ,ม.๕,                ม.๖

5ครั้ง/           48ชั่วโมง

 

4 นางจินตนา  บุญตา ๔5 ๒3 คศ. ๓ ค.บ. เคมี กศม.วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์

ม.๒, ม.๖

6 ครั้ง/         56ชั่วโมง

 

5 นางสาวสิรินภา  อยู่สถิตย์ ๓5 ๑2 คศ. 3 วท.บ. เคมี กศ.ม.วิจัยและประเมิน ผลการศึกษา วิทยาศาสตร์

ม.๑,ม.๒,ม.๔

3ครั้ง/        44ชั่วโมง

 

6 นางสาวศิริพร   สนองบุญ 50 ๑2 คศ. 2 วท.บ. วิทยาการคอมพิว

เตอร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ

ม.๑, ม.๒, ม.๕,                           ม.๖

6ครั้ง/         54ชั่วโมง

 

7 นายวิเชียร  โพธิ์จันทร์ ๔3 ๑2 คศ. ๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย

ม.1,ม.3,ม.4,ม.5

4ครั้ง/           34ชั่วโมง

 

8 นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค ๔3 ๑2 คศ. 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์

ม.๓,ม.๑

4ครั้ง/          52ชั่วโมง

 

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิแต่งตั้ง วิชา เอก วุฒิพัฒนา สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
9 นายอนุชา  แป้นจันทร์ ๓6 ๑3 คศ. 2 วท.ม. ฟิสิกส์ กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์

ม.๔,ม.๕,ม.๖

4ครั้ง/      62ชั่วโมง

 

9 นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์ ๓๓ คศ. 1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

ม.3, ม.๕

7ครั้ง/           50ชั่วโมง

 

10 นายธีระวุฒิ  ซาวเจริญ ๓1 7 คศ. 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ กศ.ม.บริหารการศึกษา

 

คณิตศาสตร์                   ม.๒, ม.๔,

 

5ครั้ง/           52ชั่วโมง

 

11 นายอนุทัศน์  อัศวภูมิ 36 5 คศ. 1 วท.บ. ฟิสิกส์ วท.บ.  

 

5ครั้ง/           52ชั่วโมง

 

12 นางสาวบุญเรียม  พร้อมมูล 35 7 คศ. ๒ วท.บ. คณิตศาสตร์ กศ.ม.

บริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

ม.1, ม.๖

3ครั้ง/           48ชั่วโมง

 

๑3 นางสาวมะยุรี  กูดเมือง 36 ๑3 คศ. ๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

ม.1, ม.3 ม.๔,ม.๖

5ครั้ง/           126ชั่วโมง

 

๑4 นางกฤติญาภรณ์  จันทร์สวัสดิ์ 40 4 คศ. 1 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ม.2, ม.3

ม.๕

4ครั้ง/          120ชั่วโมง

 

15 นางศิวพร   ทิฆัมพรธีรวงศ์ 30 4 คศ. 1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาการคำนวณ ม.1, ม.4 , 4ครั้ง/          120ชั่วโมง

 

16 นางสาวสิราณี  ปันทิ  

๔1

 

 

2

คศ. 1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา

ม.1,  ม.3                ม.๔, ม.5,

4ครั้ง/           46ชั่วโมง

 

17 นายจักรี     จันทวี  

27

 

2 คศ. 1 กศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและ               พลศึกษา

ม.1, ม.2, ม.3                ม.๔, ม.5, ม.๖

5ครั้ง/           58ชั่วโมง

 

พนักงานราชการ

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
 

 

 

ครูอัตราจ้าง

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
นางสาวสมพร   พูลเกษม ๓๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

 

ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์

ม.1-๖

 

โรงเรียน

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ข้อมูลนักเรียน

๑) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 รวม (๓๐๙) 287 คน ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจาปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื้นฐาน(O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2560-2561

 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561